Ja no estàs lligat a la hipoteca

Les entitats bancàries ja no poden obligar-te a contractar una assegurança amb ells.

Si heu demanat un préstec o esteu hipotecats, segur que la situació us resulta familiar: a l’hora de firmar, l’entitat bancària us ha “proposat” millorar el tipus d’interès si contractàveu amb ells una assegurança de vida, cotxe o llar; si domiciliàveu la nòmina; si fèieu una nova targeta; o si obríeu un pla de pensions.

No es pot dir que es tractés d’una estricta “obligació” però és cert i notori que els bancs jugaven amb l’oferta de millors condicions. Un dels packs més comuns era el d’hipoteca + assegurança de vida o llar i sovint incloïen clàusules abusives que comprometien al client a renovar l’assegurança amb l’entitat financera que li havia concedit la hipoteca. El propi text introductori de la llei assenyala el “comportament irresponsable” del sector com un dels motius que ha promogut la seva aplicació.

Fins fa ben poc, aquest tipus de vinculació de productes no estava regulada per llei però amb l’arribada de la nova Llei Hipotecaria les regles del joc han canviat.

5 claus sobre la nova Llei Hipotecaria:

Els bancs hauran d’assumir les despeses de la firma tals com l’Impost d’Actes Jurídics Documentats, les escriptures, gestoria i notari. El client es farà càrrec de la taxació de l’habitatge i les còpies d’escriptura que se sol·licitin

2. Tant l’hipotecat com el titular han d’acudir al notari i s’haurà de verificar que hagi entès totes les clàusules. A més, el client disposarà del contracte un mínim de 10 dies abans de firmar per revisar-lo detingudament.

3. Queden prohibides per llei les clàusules abusives tals com les clàusules sòl.

4. S’amplia el termini perquè puguin embargar un habitatge. Els bancs no poden emparar-se en la clàusula de venciment anticipat fins que el client superi les 12 mensualitats impagades o si el valor endeutat supera el 3% del préstec durant la primera meitat de la hipoteca.

5. El banc no et podrà obligar a contractar una assegurança amb ells que vagi vinculada a la hipoteca.
Què són les vendes vinculades?

Les vendes vinculades d’assegurances (o de qualsevol producte financer) són aquelles que formen part d’un pack que inclou el crèdit hipotecari.

Els bancs ja no poden vendre assegurances?

La nova normativa hipotecaria prohibeix expressament les vendes vinculades de productes financers (com les assegurances), la contractació dels quals, en molts casos, condicionava la concessió del préstec hipotecari. Els bancs poden seguir venent assegurances però no poden fer-ho com a producte vinculat ni lligar-te amb permanència.

Es tractarà de pòlisses amb un venciment anual.

El client haurà de poder decidir amb plena llibertat si renovar-les amb ells o canviar d’entitat.

– L’entitat no podrà aplicar penalitzacions en les condicions del crèdit immobiliari si el client decideix cancel·lar el producte.

Hi ha excepcions:

Això no vol dir que un banc ara no et pugui requerir la contractació d’una assegurança de vida o de la llar a l’hora de sol·licitar una hipoteca. Pot fer-ho, però tu has de tenir la llibertat d’escollir contractar-ho amb la companyia que vulguis.

El banc també pot vincular la hipoteca a alguns productes, sempre que es pugui demostrar que són beneficiosos i és el Banc d’Espanya l’encarregat de valorar-ho.

Què fer a partir d’ara?

Deixa que t’assesorem.

Leave a Reply