Quins són els beneficis fiscals de l’assegurança de salut?

Com acostuma a ser habitual, a la tardor moltes empreses es plantegen la possibilitat de contractar una assegurança col·lectiva de salut o bé, renovar la que tenen. Però aquest any, amb els temps que corren, molts negocis -especialment les pimes i autònoms-, potser no veuen tan clar contractar aquest tipus de productes. Consideren que, després d’haver patit fortes pèrdues amb la crisi de la Covid-19, és una despesa que no podran suportar.

Ara bé, malgrat els greus efectes econòmics de la pandèmia, contractar una pòlissa de salut privada compta amb tota una sèrie d’avantatges tant pels treballadors com pels empresaris. En aquest cop, ens centrarem en els beneficis fiscals per autònoms, pimes i empreses de nova creació. 

Contribueix a reduir els impostos 

En cas de ser autònom podràs deduir-te les primes que paguis per l’assegurança de salut fins a un màxim de 4.500 euros. Per tant, pels treballadors per compte propi aquest tipus de pòlisses és una despesa deduïble. També les seves famílies es beneficiaran, ja que, tant la quota del cònjuge com la dels fills menors de 25 anys es poden incloure en la deducció.

Amb els canvis en la llei, l’import que es pot desgravar s’ha vist incrementat fins a 500 euros per persona i, en el cas de professionals amb discapacitat, s’amplia fins a 1.500 euros. És a dir, 500 euros pel professional, 500 euros pel cònjuge i 500 euros per cadascun dels fills menors de 25 anys. Fins al màxim de 4.500 euros anteriorment nomenat.

Aquestes primes de l’assegurança de salut pagades es redueixen dels diners que ha guanyat l’autònom, a l’efecte d’IRPF. També, caldria descomptar, a més, els imports per cònjuge i fills, si n’hi hagués. Amb això, la base imposable per la qual un autònom ha de tributar es veurà considerablement reduïda. Així, l’estalvi amb l’assegurança de salut serà directament el tipus impositiu que li toqui pagar en fer la declaració. 

Empreses, startups i la deducció de l’assegurança de salut

En decidir treballar en una empresa o startup, algunes retribucions en espècie són fins i tot més valorades que les econòmiques. Per això, cada vegada més companyies ofereixen una assegurança de salut privada a tota la seva plantilla.

A efectes fiscals, aquesta assegurança mèdica rep el tracte de despesa social pel que fa a l’Impost de Societats. Per tant, un cop obtinguts els beneficis empresarials de l’exercici en qüestió, es restarà l’import corresponent, la qual cosa suposa un important estalvi per a la companyia.

Beneficis pel treballador per compte d’altri

Les retribucions en espècie aplicades per les empreses també obliguen a l’empleat a tributar en la seva declaració de la renda particular. No obstant això, en el cas de l’assegurança de salut i fins a un import de 500 euros, no cal tributar. Això suposa un benefici per al treballador, de manera que, en acceptar com a pagament en espècie l’assegurança de salut, tant treballador com a empresa en surten beneficiats.

El cas dels particulars

Un particular que triï l’opció de contractar una assegurança de salut privada, no gaudirà de cap avantatge fiscal en els seus impostos. Sí que podríem parlar d’algun avantatge en el cas que el pagament de la pòlissa de salut es realitzi entre l’empresa i el treballador. En aquest cas, s’aplica la mateixa normativa esmentada a l’apartat anterior, repartint el capital de forma proporcional a cadascuna de les parts en funció del que aporti cadascuna a la prima de l’assegurança.

Així doncs, si ets autònom, tens una startup o pime i vols contractar una assegurança de salut; posa’t en contacte amb nosaltres i t’informarem sobre les pòlisses que millor s’adapten a les característiques del teu negoci.

 

Leave a Reply