Servei d’Atenció al Client

Queixes i reclamacions

1. Pot dirigir-se a les nostres oficines. El nostre personal tractarà d’ajudar-lo a resoldre el seu problema.

2. Si no hem satisfet les seves demandes, pot dirigir-se per escrit al nostre Servei d’Atenció al Client.

Aquest servei té l’obligació de resoldre les queixes o reclamacions en el plaç màxim d’un mes en el cas que vostè tingui la consideració de “consumidor” i de dos mesos en la resta de supòsits.

3. En cas de disconformitat amb el resultat del pronunciament del nostre Servei, o si transcorregut el plaç màxim des de que vostè ha presentat la seva queixa o reclamació, no s’ha resolt la seva petició, ha de dirigir-se al Servei de Reclamacions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

SERVEIS DE RECLAMACIONS

SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT ATT TITULAR DEPARTAMENT LUIS LÓPEZ  VISUS
Carrer Menorca nº 3 3 ext
28009 – MADRID
Tel. 91.314 72 30
atencionalcliente@espabrok.com
http://www.espabrok.es
DIRECCIÓ GENERAL D’ASSEGURANCES I FONS DE PENSIONS*
Servei de Reclamacions
Passeig de la Castellana,
N.º44 28046 – MADRID
Tel. 902 191 111
SEU VIRTUAL
http://www.dgsfp.mineco.es

* El plaç per presentar la queixa davant l’organisme serà d’un any a contar des del dia en que es va presentar
la reclamació o queixa davant del Servei d’Atenció al Client.

NORMATIVA DE TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DEL CLIENT DE SERVEIS FINANCERS

  • LLei 44/2002, del 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.
  • Ordre ECO/734/2004 d’11 de març, sobre els departaments i serveis d’atenció al client i el defensor de les entitats financeres.
  • Ordre ECC/2502/2012, del 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant dels serveis de reclamacions del Banc d’Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.
  • Reial Decret‐llei 3/2020, del 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l‘àmbit tributari i de litigis fiscals.
  • Llei 7/2017, del 2 de novembre, pel que s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, del 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèries de consum.

A les nostres oficines té a la seva disposició el Reglament d’aquest servei:
PIÑERO GNS. CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL
(J-77GC) Passeig Pere III 26 -1 08241 BARCELONA
Tel.: 93 8722935 david@asspinero.com