Política de Transparència

 • Titular web: PIÑERO GNS CORREDORIA ASSEGURANCES, S.L.
 • Adreça: C/ Pere III, núm. 26, 1r, 08242 Manresa – Barcelona
 • E-mail:pinero@asspinero.com
 • Telèfon: 938722935
 • CIF: B61184230
 • Número Registre Col·legiat: J077GC

Quins criteris utilitzem per triar i comparar els productes de les Companyies asseguradores.

Els corredors/corredories d’assegurances són els únics professionals titulats i facultats per assessorar-lo des de la més estricta independència i imparcialitat respecte a les entitats asseguradores. És per això que l’assessorament que sotmetem a la seva consideració ha estat basat en una anàlisi objectiva, consistent a analitzar de forma generalitzada contractes d’assegurances oferts per un nombre suficient d’entitats asseguradores que operen al mercat, considerant què correspon a la seva petició i el seu perfil dins d’una valoració de mèrits per buscar una recomanació personalitzada correcta de cobertura als seus requeriments i necessitats.

És per això que negociem acords de distribució amb les entitats asseguradores, generalistes i especialistes, que són capaços d’oferir els millors productes asseguradors. Podent proposar la millor alternativa adequada a les vostres necessitats.

A banda de l’experiència guanyada durant anys i el coneixement que posseïm del sector, els criteris que han estat tinguts en compte per escollir les Companyies Asseguradores amb què establir relacions mercantils, a fi de procedir a la col·locació dels regs es basaran en les següents premisses:

Analitzem la solvència de l’entitat sobre la qual es pretén distribuir els seus productes i que tinguin autorització administrativa de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

Examinem els condicionats de les pòlisses d’aquells als rams d’assegurança que siguin d’interès per als nostres clients, revisant les cobertures, exclusions, franquícies, preus i condicions restants, a més de valorar aspectes com el servei, l’atenció i la gestió en cas de sinistre .

Entitats asseguradores sobre les que oferim productes i la relació contractual amb el distribuïdor.

D’acord amb la normativa de distribució d’assegurances, pactem les millors condicions per a la distribució de productes amb les companyies asseguradores sense que aquests contractes en cap cas puguin afectar la nostra independència com a assessors. Ja que el corredor realitza la feina a favor del client i no de la companyia.

Derivats d’aquests acords mercantils oferim als potencials prenedors la possibilitat de subscriure productes asseguradors amb les companyies següents: GENERALI, ALLIANZ, AXA, ARAG, MUTUA PROPIETARIS, OCCIDENT, VITAL, REALE, MAPFRE, EUROP-ASSISTANCE, ADESLAS, MUTUACAT, CALIFE, AXAXL, MARKEL, HISCOX, FIATC, MUTUA GRAL.CATALUNYA, PRIVISIO MALLORQUINA, RACC, AGRUPACIO MUTUA

Quin cost té el servei que proporcionem?

En principi, el servei que prestem no té costos per al client. Tal com marca la normativa que regula la nostra activitat, la remuneració que percep el corredor d’assegurances de l’asseguradora té la forma de comissions.

En algun cas, per complexitat del producte o com a la venda de productes d’inversió basats en assegurances, es podria pactar amb el client el cobrament d’honoraris per escrit i s’informarà prèviament de l’import o de la manera de calcular-lo, expedint en aquest cas una factura independent del rebut de prima.

Si el preu de l’assegurança que figura al final de procés està o no garantit.

A través del nostre procés de multitarificació obtindràs de forma ràpida i senzilla els preus i les comparatives de les opcions que oferim. Segons cada companyia s’advertirà si el preu final és garantit o pot variar en funció del risc i les cobertures. Però sempre sabràs el preu final al?hora de contractar.

Per a la contractació a distància per altres mitjans t’informarem sempre del preu final de la prima de l’assegurança.

Assegurances contractades a distància (siguin de vida o de no vida)

Es reconeix als prenedors el dret a desistir del contracte sense indicació dels motius i sense cap penalització sempre que:

 • NO es tracti de contractes en què el prenedor assumeix el risc de la inversió o en què la rendibilitat garantida estigui en funció de les inversions assignades al contracte (assegurances unit-linked).
 • NO es tracti d’assegurances de viatge o equipatge de durada inferior a un mes.
 • NO es tracti d’assegurances de durada inferior al termini previst per desistir.
 • NO es tracti d’assegurances obligatòries per al prenedor.
 • NO es tracti de plans de previsió assegurats (contractes d’assegurança de vida amb idèntic funcionament i finalitat que els plans de pensions).

La voluntat de desistir s’enviï a l’assegurador, en paper o altre suport durador, en un termini de 14 dies (no vida) o 30 dies (vida), comptadors des que es notifiqui al prenedor que el contracte s’ha celebrat o des de la recepció de la informació contractual si aquesta recepció fos posterior.

En cas de queixes i reclamacions

Comptem amb un Servei d´Atenció al Client destinat a resoldre-les. La vostra reclamació es resoldrà, en tot cas, en el termini màxim de dos mesos.

Pots adreçar-te a:

 • Nom: PIÑERO GNS CORREDURIA ASSEGURANCES, S.L.
 • Adreça: Passeig Pere III, núm. 26, 1r, 08241 Manresa – Barcelona
 • Correu: pinero@asspinero.com
 • Telèfon: 938722935

Si la resolució no satisfà els teus interessos o no rebessis contestació en termini pots adreçar-te al Servei de Reclamacions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions

 • En suport paper, dirigint l’escrit al Servei de Reclamacions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, situat al Carrer Miquel Àngel, 21 28010 Madrid (Seu provisional).
 • Per via telemàtica amb signatura electrònica, a través de la pàgina web de la
  Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions

 

Costant aprovada i vigent des de 23 de febrer de 2023